Generelle salgs-, montage- og leveringsbetingelser 


1. Tilbud:
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer mellem Aeropak A/S og selskabets kunder, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Vilkår i købs- og salgsbetingelser, eller andre almindelige betingelser, fremsendt af køber, finder ikke anvendelse, med mindre Aeropak A/S udtrykkeligt og skriftligt har accepteret, at disse skal være gældende.

Tilbud, hvor en særlig acceptfrist ikke er anført, bortfalder, såfremt accept ikke er modtaget hos Aeropak A/S senest 4 uger fra tilbudets dato.

2. Priser:
Alle priser er dagspriser eksl. moms og andre afgifter på tilbuds-/ordrebekræftelsens dato. Der forbeholdes ret til regulering for dokumenterede prisstigninger, i tiden fra tilbud/ordrebekræftelse til levering, som følge af ændringer i råvarepriser, skatter, afgifter, told, ændrede kurser m.v.

3. Levering/ ordrestørrelse:
Priser er ab lager og således ekskl. forsendelses- og leveringsomkostninger.

Køber bærer risikoen for leverancen under dennes forsendelse, uanset om der er aftalt levering ab lager eller ikke. Aeropak A/S’s risiko for en leverance ophører således, når denne overgives til fremmed fragtfører eller anden transportør med henblik på videre transport til køber.

Aeropak A/S forbeholder sig ret til at levere den aftalte mængde plus/minus 10%.

4. Leveringstid:
Opgivne leveringstider er sat efter Aeropak A/S’s bedste skøn i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kan Aeropak A/S forudse, at en aftale om en bestemt leveringstermin ikke kan opfyldes, har Aeropak A/S pligt til straks at give køber skriftlig besked herom, med oplysning om den nye leveringstermin.

Uanset om leveringstiden må overskrides, har køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, førend leveringsfristen er overskredet med 30 dage. Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt.  Køber kan således ikke rette noget erstatningskrav mod Aeropak A/S i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

5. Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten til solgte varer forbliver hos Aeropak A/S, indtil den fulde betaling er erlagt.

6. Betaling:
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto, regnet fra fakturadato, med mindre andet fremgår af tilbudet og/eller ordrebekræftelsen.

Samme betalingsbetingelser gælder delleverancer.

Ved forsinket betaling debiteres der morarenter med 1,9 % pr. påbegyndt måned fra fakturadato.

7. Reklamation og mangler:
Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, og senest 8 dage fra leveringen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte.

Vil køber reklamere over mangler ved leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor Aeropak A/S. Reklamationen skal ske straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget.

Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende colli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelbeføjelser.

Aeropak A/S’s ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest 1 år fra den dag, leverancen blev stillet til købers disposition.

Hvis køber ikke skriftligt underrretter Aeropak A/S om en mangel inden for de angivne frister, fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser.

Aeropak A/S er uden ansvar for fejl i råmaterialer fra underleverandører.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Aeropak A/S er ansvarlig for, er Aeropak A/S altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved omlevering.

Hvis omlevering sker indenfor 30 dage efter købers reklamation, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod Aeropak A/S. Fristen forlænges i ferieperioder og ved materialemangel.

Hvis Aeropak A/S ikke er i stand til at omlevere, har køber alene krav på tilbagebetaling af det fakturerede beløb.

8. Produktansvar:
Aeropak A/S er kun ansvarlig for produktansvar efter de ufravigelige regler i den danske lov om produktansvar (Produktansvarsloven). Aeropak A/S er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger

Aeropak A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen 1) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand 2) på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod Aeropak A/S eller køber om erstatningsansvar i henhold til nærværende punkt, skal den part, kravet rettes imod, straks underrette den anden part herom.

I den udstrækning Aeropak A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber pligtig at holde Aeropak A/S skadesløs i samme omfang, som Aeropak A/S’s ansvar er begrænset iht. nærværende bestemmelse. Dette gælder dog ikke i det omfang, skaden skyldes grov uagtsomhed fra Aeropak´s side.

9. Erstatningsansvar:
Aeropak A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tidstab eller anden indirekte tab.

Det samlede erstatningsansvar kan desuden aldrig overstige det fakturerede beløb for de solgte varer.
 
10. Force Majeure:
Aeropak A/S er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Aeropak A/S er uden indflydelse på, som følge af force majeure.

Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Aeropaks produktionsapparat.

Force majeure hos en af Aeropak A/S antaget underleverandør har i forholdet mellem køber og Aeropak A/S samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Aeropak A/S selv.

Aeropak A/S har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet.

11. Anden regulering:
International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne.

Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning – herunder men ikke begrænset til den danske købelov.

12. Værneting og lovvalg:
Eventuelle tvistigheder mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole med Retten i Horsens som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

Gældende fra 1. juli 2006

Aeropak A/S

Hjemmesiden bruger cookies
Cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer, og de giver os viden om brugen af siden. Vores cookies bruges primært til at samle viden om brugen af vores hjemmeside. Trafikmålinger af brugen giver os værdifuld viden, som vi benytter til optimering af sidens indhold.
 

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om cookies, om vores brug af dem samt om hvordan du sletter dem, klik her.