Salgs- og leveringsbetingelser

1.Aftaleindgåelse:
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Aeropak A/S til selskabets kunder, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkår i købsbetingelser, eller andre almindelige betingelser, fremsendt af køber, finder ikke anvendelse, medmindre Aeropak A/S udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse. Tilbud, hvor en særlig acceptfrist ikke er anført, bortfalder, såfremt accept ikke er modtaget hos Aeropak A/S senest 4 uger fra tilbuddets dato.

2. Priser:
Alle priser er dagspriser eksklusiv moms og andre afgifter på tilbuds-/ordrebekræftelsens dato. Der forbeholdes ret til regulering for dokumenterede prisstigninger, i tiden fra tilbud/ordrebekræftelse til levering, som følge af ændringer i råvarepriser, skatter, afgifter, told, ændrede kurser m.v. Opgivne priser er eksklusiv forsendelses- og leveringsomkostninger.

3. Levering/ ordrestørrelse:
Levering sker EXW Aeropak A/S i henhold til Incoterms 2010. Forestår Aeropak A/S levering hos køber, sker dette for købers egen regning og risiko. I disse tilfælde overgår risikoen til køber ved transportens begyndelse. Aeropak A/S forbeholder sig ret til at levere den aftalte mængde plus/minus 10%.

4. Leveringstid:
Opgivne leveringstider er sat efter Aeropak A/S’ bedste skøn i forbindelse med aftalens indgåelse. Aeropak A/S skal uden ugrundet ophold give køber skriftlig besked såfremt den opgivne leveringstid ikke kan overholdes. Den skriftlige besked skal indeholde oplysning om det nye forventede leveringstidspunkt. Uanset om leveringstiden overskrides, har køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, førend leveringsfristen er overskredet med mere end 30 dage. Fristen forlænges i sædvanlige ferieperioder og ved materialemangel i op til yderligere to uger. Ophævelse med efterfølgende erstatning er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Køber kan således ikke rette noget erstatningskrav mod Aeropak A/S i øvrigt eller rette krav om forholdsmæssigt afslag, i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Køber kan ikke ophæve som følge af force majeure i henhold til punkt 10.

5. Betaling:
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto regnet fra fakturadato, såfremt køber kan kreditgodkendes af Aeropak A/S. Kan Aeropak A/S ikke kreditgodkende køber, skal betaling ske forud for igangsætning af produktion. Samme betalingsbetingelser gælder delleverancer. Ved forsinket betaling pålægges morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag.

6. Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten til solgte varer forbliver hos Aeropak A/S, indtil købesummen samt eventuelle renter, gebyrer og omkostninger er betalt.

7. Reklamation og mangler:
Køber skal ved levering foretage en grundig undersøgelse af det leverede og straks reklamere, såfremt kunden konstaterer mangler ved det leverede. Reklamation over mangler konstateret efter levering skal ske straks manglen blev eller burde være blevet opdaget. Reklamationer skal afgives skriftligt og indeholde en nøjagtig og fuldstændig beskrivelse af manglen. Reklamationen skal som det seneste være kommet frem til Aeropak A/S 7 dage efter, at manglen blev eller burde være blevet opdaget. Aeropak A/S’ ansvar omfatter dog kun mangler, der konstateres senest 1 år fra leveringstidspunktet. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende kolli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegning herom med transportørens underskrift. Såfremt dette ikke sker, fortaber køber alle mangelbeføjelser. Hvis køber ikke skriftligt underretter Aeropak A/S om en mangel inden for de angivne frister, fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser. Aeropak A/S har ret til at afhjælpe mangler ved det leverede. Afhjælpning foretages hos Aeropak A/S. Køber afholder fragtomkostningerne forbundet med afhjælpning. Afhjælpning skal ske inden rimelig tid. Aeropak A/S mister ikke sin afhjælpningsret selv om afhjælpningsforsøg mislykkes. Køber kan ikke påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser end Aeropak A/S afhjælpningspligt. Meddeler Aeropak A/S, at afhjælpningsretten ikke vil blive udøvet, kan køber kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

8. Produktansvar:
Aeropak A/S er kun ansvarlig for produktansvar efter de ufravigelige regler i den danske lov om produktansvar (Produktansvarsloven). Aeropak A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen 1) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand 2) på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. Hvis tredjemand fremsætter krav mod Aeropak A/S eller køber om erstatningsansvar i henhold til nærværende punkt, skal den part, kravet rettes imod, straks underrette den anden part herom.
I den udstrækning Aeropak A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber pligtig at holde Aeropak A/S skadesløs i samme omfang, som Aeropak A/S’ ansvar er begrænset iht. nærværende bestemmelser. Dette gælder dog ikke i det omfang, skaden skyldes grov uagtsomhed fra Aeropak A/S’ side.

9. Ansvarsbegrænsning
Aeropak A/S hæfter ikke for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, finansieringstab, tidstab, tab af goodwill, følgeskader,
tilbageholdelsesomkostninger eller øvrige omkostninger. Aeropak A/S ansvar kan aldrig overstige fakturaprisen for den pågældende levering. Angår ansvaret en af flere leverede ydelser, kan ansvaret ikke overstige fakturaprisen for den pågældende delydelse. Aeropak A/S er uden ansvar for fejl, der kan henføres til råmaterialer fra Aeropak A/S underleverandører, eller for fejl der kan henføres til materialer eller oplysninger/specifikationer fra køber.

10. Force Majeure:
Aeropak A/S er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som Aeropak A/S er uden indflydelse på, som følge af force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af Aeropak A/S’
produktionsapparat. Force majeure hos en af Aeropak A/S antaget underleverandør, har i forholdet mellem køber og Aeropak A/S samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Aeropak A/S selv. Aeropak A/S har i tilfælde af force majeure valget mellem at annullere handlen eller dele heraf, eller levere så snart hindringerne for normal
levering er bortfaldet. Ved force majeure kan køber annullere handlen, når der er gået mere end 30 dage efter køber er blevet bekendt med force majeure, såfremt køber forinden har givet Aeropak A/S et skriftligt varsel på 7 dage fra Aeropak A/S’ modtagelse af varslet, og denne frist er udløbet.

11. Værneting og lovvalg:
Enhver aftale under disse salgs- og leveringsbetingelser, behandles i henhold til dansk ret – dog undtaget CISG, den nordiske købelov samt lovvalgsregler.

Enhver tvist afgøres af de ordinære domstole ved Aeropak A/S’ værneting.

Gældende fra 1. januar 2018.